2011年09月11日

タイ語の助動詞

タイ語の助動詞:   
      
* ~ได้ d>aai   〜できる(能力)
 เขาเป็นคนรูปหล่อ แถมยังร้องเพลงได้เพราะอีกด้วย kh<ao pen khon r>uup l,oo(a) th<ee(a)m yang r'oo(a)ng phleng d>ai phr'o(a)? ?,iik d>uai   彼はハンサムで、更に歌もきれいに歌うことができる。
 ~ได้ d>aai   〜できる(能力)
 รูปหล่อ r>uup l,oo(a)   男前、ハンサム
 แถม th<ee(a)m   おまけする
 ยัง yang   …に、…へ
 เพราะ phr'o(a)?   美しい
      
* ~เป็น pen   〜できる(学んで)
 ผมขับรถไม่เป็น ph<om kh,ap r'ot m>ai pen   私は車を運転することが出来ません。
 ~เป็น pen   〜できる(学んで)
      
* ~ไหว w<ai   〜できる(体力的に)
 เมื่อคืนดื่มเหล้าจัดไปหน่อย วันนี้ไปทำงานไม่ไหว m>u(i)a khu(i)n d,uu(i)m l>ao(+) c,at pai n,oo(a)i wan n'ii pai tham ngaan m>ai w<ai   昨夜ちょっとお酒を飲みすぎた。今日は仕事に行くことが出来ない。
 ~ไหว w<ai   〜できる(体力的に)
 จัด c,at   とても
 หน่อย n,oo(a)i   ちょっと
      
* ~ไม่ได้ m>ai d>ai   〜できない
 วันนี้ไม่ว่าง ไปพบคุณไม่ได้ wan n'ii m>ai w>aang pai ph'op khun m>ai d>ai   今日は暇がないのであなたに会いに行けない。
 ~ไม่ได้ m>ai d>ai   〜できない
      
* ห้าม~ h>aam   〜してはいけない(強い)
 ที่นี่ห้ามสูบบุหรี่ th>ii n>ii h>aam s,uup bur,ii   ここは禁煙です。
 ห้าม~ h>aam   〜してはいけない(強い)
      
* อย่า~ y,aa   〜しないでください
 กรุณาอย่าทิ้งสิ่งสกปรกลงบนพื้นถนน karunaa y,aa th'ing s,ing s,okkapr,ok long bon ph'uu(i)n than<on   どうか汚いものを道路に捨てないでください。
 อย่า~ y,aa   〜しないでください
 กรุณา karunaa   憐れみ
 ทิ้ง th'ing   捨てる
 สิ่ง s,ing   物
 สกปรก s,okkapr,ok   汚れた、汚い
 ลง long   降りる、下がる、下る
 บน bon   上
 พื้น ph'uu(i)n   床
 ถนน than<on   道
      
* ต้อง~ t>oo(a)ng   〜しなければならない
 เป็นนักเรียนต้องทำตามระเบียบของโรงเรียน pen nakrian t>oo(a)ng tham taam rab,iap kh<oo(a)ng roo(+)ng rian   生徒であれば学校の規則にしたがわなければならない。
 ต้อง~ t>oo(a)ng   〜しなければならない
 ทำ tham   行う
 ตาม taam   …に従って
 ระเบียบ rab,iap   規律
      
* ไม่ต้อง~ m>ai t>oo(a)ng   〜する必要はない
 ถ้าคุณรู้สึกไม่สบาย ไม่ต้องทำงานก็ได้ th>aa khun r'uu s,u(i)k m>ai sab<aai m>ai t>oo(a)ng tham ngaan k>oo(a) d>ai   もしあなたは身体の調子が悪いのならば、仕事をしなくてもよい。
 ไม่ต้อง~ m>ai t>oo(a)ng   〜する必要はない
 รู้สึก r'uu s,u(i)k   感じる
      
* ต้องไม่~ t>oo(a)ng m>ai   〜してはいけない
 มารยาทในการใช้ห้องสมุดคือต้องไม่ทำเสียงรบกวนผู้อื่น maa r'a y>aat nai kaan ch'ai h>oo(a)ng sam,ut khuu(i) t>oo(a)ng m>ai tham s<iang r'op kuan ph>uu(+) ?,uu(i)n   図書館を使用することにおける礼儀とは他人の邪魔になるような音をたてないということです。
 ต้องไม่~ t>oo(a)ng m>ai   〜してはいけない
 มารยาท maa r'a y>aat   礼儀作法、行儀作法
 ใน nai   …で、…に
 การ kaan   事
 ใช้ ch'ai   使う,使用する,利用する、用いる
 ห้องสมุด h>oo(a)ng sam,ut   図書館
 คือ khuu(i)   すなわち…である、…である
 เสียง s<iang   音
 รบกวน r'op kuan   邪魔する、煩わす
 ผู้ ph>uu(+)   人、者
 อื่น ?,uu(i)n   他の
      
* ควร~ khuan   〜すべきだ
 อากาศหนาวอย่างนี้ควรจะรักษาสุขภาพให้ดี ?aak,aat n<aao y,aang n'ii khuan c,a? r'aks<aa s,ukkh,a ph>aap h>ai dii   気候がこんなに寒いので、身体にはよく注意するべきだ。
 ควร~ khuan   〜すべきだ
 อากาศ ?aak,aat   気候
 หนาว n<aao   寒い
 รักษา r'aks<aa   守る
* สุขภาพ s,ukkh,a ph>aap   健康
 ลูกที่ดีไม่ควรทำให้พ่อแม่ผิดหวัง l>uuk th>ii dii m>ai khuan tham h>ai ph>oo(a) m>ee(a) ph,it w<ang   良い子供ならば良心を失望させるべきでない。
 ไม่ควร~ m>ai khuan   〜すべきではない
 ผิดหวัง ph,it w<ang   失望する
      
* มักจะ~ m'ak c,a?   よく〜する、しがちだ
 คุณปู่แก่แล้ว มักจะลืมของไว้ที่นั่นที่นี่อยู่เสมอ khun p,uu(+) k,ee(a) l'ee(a)o m'ak c,a? luu(i)m kh<oo(a)ng w'ai th>ii n>an th>ii n>ii y,uu sam<aa(*)   おじいさんは年をとって、よく物をあっちこっちに忘れる。
 มักจะ~ m'ak c,a?   よく〜する、しがちだ
 เสมอ sam<aa(*)   いつも、しょっちゅう
      
* เคย~ khaa(*)i   〜したことがある
 เขาเคยอยู่เมืองไทยมา ๔ ปี น่าจะพูดไทยได้เก่งกว่านี้ kh<ao khaa(*)i y,uu mu(i)ang thai maa sii pii n>aa c,a? ph>uu(+)t thai d>ai k,ee(i)ng kw,aa n'ii   彼は4年タイにいたことがあるので、もっとじょうずにタイ語を話せてもよさそうなものだ。
 เคย~ khaa(*)i   〜したことがある
 น่า n>aa   〜すべきである
      
* ถูก...~ th,uuk   …に〜される(文語)
 สามีดิฉันถูกยึดใบขับขี่เพราะขับรถเร็วเกินไป s<aamii d,ich'an th,uuk y'u(i)t bai kh,ap kh,ii pr'o(a)? kh,ap r'ot ree(i)o kaa(*)n pai   私の夫はスピード違反で免許証を取り上げられた。
 ถูก...~ th,uuk   …に〜される(文語)
 สามี s<aamii   夫
 ยึด y'u(i)t   没収する
 ใบขับขี่ bai kh,ap kh,ii   運転免許証
 เร็ว ree(i)o   早い、速い
 เกิน kaa(*)n   過度の、度をこす
      
* โดน...~ doo(+)n   …に〜される(口語)
 โซฟาที่บ้านฉันโดนแมวข่วนเป็นรอยเต็มไปหมด soo(+)faa th>ii b>aan ch<an doo(+)n mee(a)o kh,uan pen roo(a)i tem pai m,ot   私の家のソファーは猫にひっかかれて傷だらけになっている。
 โดน...~ doo(+)n   …に〜される(口語)
 โซฟา soo(+)faa   長椅子
 ข่วน kh,uan   引っかく
 รอย roo(a)i   傷跡
 เต็ม tem   満員
 ไป pai   〜過ぎる
 หมด m,ot   すっかり、全部
      
* ให้...~ h>ai   …に〜させる
 ผมอยากให้คุณมาร่วมงานนี้ ph<om y,aak h>ai khun maa r>uam ngaan n'ii   私はあなたにこのパーティーに参加してもらいたい。
 ให้...~ h>ai   …に〜させる
 อยาก y,aak   〜したい
 ร่วม r>uam   共にする
 งาน ngaan   パーティー
      
* อาจ(จะ)~ ?,aat (c,a?)   〜かもしれない
 คุณสมชายอาจจะได้ตำแหน่งรองผู้จัดการก็ได้ khun s<omchaai ?,aat c,a? d>ai tamn,ee(a)ng roo(a)ng ph>uu c,at kaan k>oo(a) d>ai   ソムチャーイさんは副社長の地位につくかもしれない。
 อาจ(จะ)~ ?,aat (c,a?)   〜かもしれない
 ตำแหน่ง tam n,ee(a)ng   地位、職位
 รอง roo(a)ng   副〜
 ผู้จัดการ ph>uu c,at kaan   支配人
      
* คง(จะ)~ khong (c,a?)   きっと〜だろう
 ปีนี้หิมะคงจะ ไม่ตกแน่ ๆ pii n'ii h,im'a? khong c,a? t,ok n>ee(a) n>ee(a)   今年は雪はきっと降らないだろう。
 คง(จะ)~ khong (c,a?)   きっと〜だろう
 แน่ n>ee(a)   確かに、きっと、間違いなく
      
* กรุณา~ karunaa   どうか〜してください
 กรุณาพูดอีกครั้ง karunaa ph>uut ?,iik khr'ang   どうかもう一度言ってください。
 กรุณา~ karunaa   どうか〜してください
      
* อยาก~ y,aak   〜したい
 อยากไปเที่ยวอเมริกาสักครั้ง y,aak pai th>iao aamee(i)rikaa s,ak khr'ang   一度はアメリカへ遊びに行ってみたい。
 อยาก~ y,aak   〜したい
 สัก s,ak   約、およそ、〜ぐらい
 ครั้ง khr'ang   回、度
      
* ไม่ยอม~ m>ai yoo(a)m   〜しようとしない
 เขาอายุสามสิบแล้ว ยังไม่ยอมแต่งงาน kh<ao ?aay'u? s<aam s,ip l'ee(a)o yang m>ai yoo(a)m t,ee(a)ng ngaan   彼女はもう30なのにまだ結婚しようとしない。
 ไม่ยอม~ m>ai yoo(a)m   〜しようとしない
 แต่งงาน t,ee(a)ng ngaan   結婚するposted by srachai at 05:37| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

×

この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。