2011年09月11日

タイ語の助動詞

タイ語の助動詞:   
      
* ~ได้ d>aai   〜できる(能力)
 เขาเป็นคนรูปหล่อ แถมยังร้องเพลงได้เพราะอีกด้วย kh<ao pen khon r>uup l,oo(a) th<ee(a)m yang r'oo(a)ng phleng d>ai phr'o(a)? ?,iik d>uai   彼はハンサムで、更に歌もきれいに歌うことができる。
 ~ได้ d>aai   〜できる(能力)
 รูปหล่อ r>uup l,oo(a)   男前、ハンサム
 แถม th<ee(a)m   おまけする
 ยัง yang   …に、…へ
 เพราะ phr'o(a)?   美しい
      
* ~เป็น pen   〜できる(学んで)
 ผมขับรถไม่เป็น ph<om kh,ap r'ot m>ai pen   私は車を運転することが出来ません。
 ~เป็น pen   〜できる(学んで)
      
* ~ไหว w<ai   〜できる(体力的に)
 เมื่อคืนดื่มเหล้าจัดไปหน่อย วันนี้ไปทำงานไม่ไหว m>u(i)a khu(i)n d,uu(i)m l>ao(+) c,at pai n,oo(a)i wan n'ii pai tham ngaan m>ai w<ai   昨夜ちょっとお酒を飲みすぎた。今日は仕事に行くことが出来ない。
 ~ไหว w<ai   〜できる(体力的に)
 จัด c,at   とても
 หน่อย n,oo(a)i   ちょっと
      
* ~ไม่ได้ m>ai d>ai   〜できない
 วันนี้ไม่ว่าง ไปพบคุณไม่ได้ wan n'ii m>ai w>aang pai ph'op khun m>ai d>ai   今日は暇がないのであなたに会いに行けない。
 ~ไม่ได้ m>ai d>ai   〜できない
      
* ห้าม~ h>aam   〜してはいけない(強い)
 ที่นี่ห้ามสูบบุหรี่ th>ii n>ii h>aam s,uup bur,ii   ここは禁煙です。
 ห้าม~ h>aam   〜してはいけない(強い)
      
* อย่า~ y,aa   〜しないでください
 กรุณาอย่าทิ้งสิ่งสกปรกลงบนพื้นถนน karunaa y,aa th'ing s,ing s,okkapr,ok long bon ph'uu(i)n than<on   どうか汚いものを道路に捨てないでください。
 อย่า~ y,aa   〜しないでください
 กรุณา karunaa   憐れみ
 ทิ้ง th'ing   捨てる
 สิ่ง s,ing   物
 สกปรก s,okkapr,ok   汚れた、汚い
 ลง long   降りる、下がる、下る
 บน bon   上
 พื้น ph'uu(i)n   床
 ถนน than<on   道
      
* ต้อง~ t>oo(a)ng   〜しなければならない
 เป็นนักเรียนต้องทำตามระเบียบของโรงเรียน pen nakrian t>oo(a)ng tham taam rab,iap kh<oo(a)ng roo(+)ng rian   生徒であれば学校の規則にしたがわなければならない。
 ต้อง~ t>oo(a)ng   〜しなければならない
 ทำ tham   行う
 ตาม taam   …に従って
 ระเบียบ rab,iap   規律
      
* ไม่ต้อง~ m>ai t>oo(a)ng   〜する必要はない
 ถ้าคุณรู้สึกไม่สบาย ไม่ต้องทำงานก็ได้ th>aa khun r'uu s,u(i)k m>ai sab<aai m>ai t>oo(a)ng tham ngaan k>oo(a) d>ai   もしあなたは身体の調子が悪いのならば、仕事をしなくてもよい。
 ไม่ต้อง~ m>ai t>oo(a)ng   〜する必要はない
 รู้สึก r'uu s,u(i)k   感じる
      
* ต้องไม่~ t>oo(a)ng m>ai   〜してはいけない
 มารยาทในการใช้ห้องสมุดคือต้องไม่ทำเสียงรบกวนผู้อื่น maa r'a y>aat nai kaan ch'ai h>oo(a)ng sam,ut khuu(i) t>oo(a)ng m>ai tham s<iang r'op kuan ph>uu(+) ?,uu(i)n   図書館を使用することにおける礼儀とは他人の邪魔になるような音をたてないということです。
 ต้องไม่~ t>oo(a)ng m>ai   〜してはいけない
 มารยาท maa r'a y>aat   礼儀作法、行儀作法
 ใน nai   …で、…に
 การ kaan   事
 ใช้ ch'ai   使う,使用する,利用する、用いる
 ห้องสมุด h>oo(a)ng sam,ut   図書館
 คือ khuu(i)   すなわち…である、…である
 เสียง s<iang   音
 รบกวน r'op kuan   邪魔する、煩わす
 ผู้ ph>uu(+)   人、者
 อื่น ?,uu(i)n   他の
      
* ควร~ khuan   〜すべきだ
 อากาศหนาวอย่างนี้ควรจะรักษาสุขภาพให้ดี ?aak,aat n<aao y,aang n'ii khuan c,a? r'aks<aa s,ukkh,a ph>aap h>ai dii   気候がこんなに寒いので、身体にはよく注意するべきだ。
 ควร~ khuan   〜すべきだ
 อากาศ ?aak,aat   気候
 หนาว n<aao   寒い
 รักษา r'aks<aa   守る
* สุขภาพ s,ukkh,a ph>aap   健康
 ลูกที่ดีไม่ควรทำให้พ่อแม่ผิดหวัง l>uuk th>ii dii m>ai khuan tham h>ai ph>oo(a) m>ee(a) ph,it w<ang   良い子供ならば良心を失望させるべきでない。
 ไม่ควร~ m>ai khuan   〜すべきではない
 ผิดหวัง ph,it w<ang   失望する
      
* มักจะ~ m'ak c,a?   よく〜する、しがちだ
 คุณปู่แก่แล้ว มักจะลืมของไว้ที่นั่นที่นี่อยู่เสมอ khun p,uu(+) k,ee(a) l'ee(a)o m'ak c,a? luu(i)m kh<oo(a)ng w'ai th>ii n>an th>ii n>ii y,uu sam<aa(*)   おじいさんは年をとって、よく物をあっちこっちに忘れる。
 มักจะ~ m'ak c,a?   よく〜する、しがちだ
 เสมอ sam<aa(*)   いつも、しょっちゅう
      
* เคย~ khaa(*)i   〜したことがある
 เขาเคยอยู่เมืองไทยมา ๔ ปี น่าจะพูดไทยได้เก่งกว่านี้ kh<ao khaa(*)i y,uu mu(i)ang thai maa sii pii n>aa c,a? ph>uu(+)t thai d>ai k,ee(i)ng kw,aa n'ii   彼は4年タイにいたことがあるので、もっとじょうずにタイ語を話せてもよさそうなものだ。
 เคย~ khaa(*)i   〜したことがある
 น่า n>aa   〜すべきである
      
* ถูก...~ th,uuk   …に〜される(文語)
 สามีดิฉันถูกยึดใบขับขี่เพราะขับรถเร็วเกินไป s<aamii d,ich'an th,uuk y'u(i)t bai kh,ap kh,ii pr'o(a)? kh,ap r'ot ree(i)o kaa(*)n pai   私の夫はスピード違反で免許証を取り上げられた。
 ถูก...~ th,uuk   …に〜される(文語)
 สามี s<aamii   夫
 ยึด y'u(i)t   没収する
 ใบขับขี่ bai kh,ap kh,ii   運転免許証
 เร็ว ree(i)o   早い、速い
 เกิน kaa(*)n   過度の、度をこす
      
* โดน...~ doo(+)n   …に〜される(口語)
 โซฟาที่บ้านฉันโดนแมวข่วนเป็นรอยเต็มไปหมด soo(+)faa th>ii b>aan ch<an doo(+)n mee(a)o kh,uan pen roo(a)i tem pai m,ot   私の家のソファーは猫にひっかかれて傷だらけになっている。
 โดน...~ doo(+)n   …に〜される(口語)
 โซฟา soo(+)faa   長椅子
 ข่วน kh,uan   引っかく
 รอย roo(a)i   傷跡
 เต็ม tem   満員
 ไป pai   〜過ぎる
 หมด m,ot   すっかり、全部
      
* ให้...~ h>ai   …に〜させる
 ผมอยากให้คุณมาร่วมงานนี้ ph<om y,aak h>ai khun maa r>uam ngaan n'ii   私はあなたにこのパーティーに参加してもらいたい。
 ให้...~ h>ai   …に〜させる
 อยาก y,aak   〜したい
 ร่วม r>uam   共にする
 งาน ngaan   パーティー
      
* อาจ(จะ)~ ?,aat (c,a?)   〜かもしれない
 คุณสมชายอาจจะได้ตำแหน่งรองผู้จัดการก็ได้ khun s<omchaai ?,aat c,a? d>ai tamn,ee(a)ng roo(a)ng ph>uu c,at kaan k>oo(a) d>ai   ソムチャーイさんは副社長の地位につくかもしれない。
 อาจ(จะ)~ ?,aat (c,a?)   〜かもしれない
 ตำแหน่ง tam n,ee(a)ng   地位、職位
 รอง roo(a)ng   副〜
 ผู้จัดการ ph>uu c,at kaan   支配人
      
* คง(จะ)~ khong (c,a?)   きっと〜だろう
 ปีนี้หิมะคงจะ ไม่ตกแน่ ๆ pii n'ii h,im'a? khong c,a? t,ok n>ee(a) n>ee(a)   今年は雪はきっと降らないだろう。
 คง(จะ)~ khong (c,a?)   きっと〜だろう
 แน่ n>ee(a)   確かに、きっと、間違いなく
      
* กรุณา~ karunaa   どうか〜してください
 กรุณาพูดอีกครั้ง karunaa ph>uut ?,iik khr'ang   どうかもう一度言ってください。
 กรุณา~ karunaa   どうか〜してください
      
* อยาก~ y,aak   〜したい
 อยากไปเที่ยวอเมริกาสักครั้ง y,aak pai th>iao aamee(i)rikaa s,ak khr'ang   一度はアメリカへ遊びに行ってみたい。
 อยาก~ y,aak   〜したい
 สัก s,ak   約、およそ、〜ぐらい
 ครั้ง khr'ang   回、度
      
* ไม่ยอม~ m>ai yoo(a)m   〜しようとしない
 เขาอายุสามสิบแล้ว ยังไม่ยอมแต่งงาน kh<ao ?aay'u? s<aam s,ip l'ee(a)o yang m>ai yoo(a)m t,ee(a)ng ngaan   彼女はもう30なのにまだ結婚しようとしない。
 ไม่ยอม~ m>ai yoo(a)m   〜しようとしない
 แต่งงาน t,ee(a)ng ngaan   結婚する

posted by srachai at 05:37| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年07月25日

ラヨーンメーラムプンビーチ

タイ国ラヨーン県メーラムプンビーチ
maeramphun_320.jpg
ホテルの窓の風景
hotel_window_320.jpg

タイ旅行に必要なタイ語

スラチャイが自らタイ語音声入力していますので参考にしてください。
基礎タイ語-01から順番に学習してもよいし、とりあえずすぐ必要な部分のみ学習して効果を高める方法もとれます。タイ旅行出発前にスラチャイ
の基礎タイ語で学習してから、素晴らしいタイの旅行をお楽しみください。スラチャイのお勧めはラヨーンのメーラムプンビーチです。
朝食つき1泊僅か600バーツで快適にすごせます。スラチャイの家族はここで2週間ゆっくりと過ごします。英語、ほとんど通じません。タイ語
の事前学習必須です。ご健闘を!
スラチャイ愛用のリーズナブルな中級ホテル:
Rayong Beach Condotel at Mae Ram Phun Beach, Rayong
tel: 04-6559126, 05-1353316

基礎タイ語サイト内項目一覧:

基礎タイ語-01 http://kiyoshimatforseesa39.seesaa.net あいさつ
基礎タイ語-02 http://kiyoshimatforseesa40.seesaa.net 別れのあいさつ
基礎タイ語-03 http://kiyoshimatforseesa41.seesaa.net 声をかけるとき
基礎タイ語-04 http://kiyoshimatforseesa42.seesaa.net 感謝の言葉と答え方
基礎タイ語-05 http://kiyoshimatforseesa43.seesaa.net 謝罪の言葉と答え方
基礎タイ語-06 http://kiyoshimatforseesa44.seesaa.net 聞き直すとき
基礎タイ語-07 http://kiyoshimatforseesa45.seesaa.net 相手の言うことがわからないとき
基礎タイ語-08 http://kiyoshimatforseesa46.seesaa.net うまく言えないとき
基礎タイ語-09 http://kiyoshimatforseesa47.seesaa.net 一般的なあいづち
基礎タイ語-10 http://kiyoshimatforseesa48.seesaa.net よくわからないときの返事
基礎タイ語-11 http://kiyoshimatforseesa49.seesaa.net 強めのあいづち
基礎タイ語-12 http://kiyoshimatforseesa50.seesaa.net 自分について述べるとき
基礎タイ語-13 http://kiyoshimatforseesa51.seesaa.net 相手のことを尋ねるとき
基礎タイ語-14 http://kiyoshimatforseesa52.seesaa.net 頼みごとをするとき
基礎タイ語-15 http://kiyoshimatforseesa53.seesaa.net 申し出・依頼を断るとき
基礎タイ語-16 http://kiyoshimatforseesa54.seesaa.net 許可を求めるとき
基礎タイ語-17 http://kiyoshimatforseesa55.seesaa.net 説明してもらうとき
基礎タイ語-18 http://kiyoshimatforseesa56.seesaa.net 確認を求めるとき
基礎タイ語-19 http://kiyoshimatforseesa57.seesaa.net 状況を知りたいとき
基礎タイ語-20 http://kiyoshimatforseesa58.seesaa.net 値段の尋ね方と断り方
基礎タイ語-21 http://kiyoshimatforseesa59.seesaa.net 急いでもらいたいとき
基礎タイ語-22 http://kiyoshimatforseesa60.seesaa.net 待ってもらいたいとき
基礎タイ語-23 http://kiyoshimatforseesa61.seesaa.net 日時・場所・天候を尋ねるとき
基礎タイ語-24 http://kiyoshimatforseesa62.seesaa.net その他
posted by srachai at 07:38| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年07月22日

タイ旅行に必要なタイ語

タイ旅行に必要なタイ語

基礎タイ語-01から順番に学習してもよいし、とりあえずすぐ必要な部分のみ学習して効果を高める方法もとれます。タイ旅行出発前にスラチャイ
の基礎タイ語で学習してから、素晴らしいタイの旅行をお楽しみください。スラチャイのお勧めはラヨーンのメーラムプンビーチです。
朝食つき1泊僅か600バーツで快適にすごせます。スラチャイの家族はここで2週間ゆっくりと過ごします。英語、ほとんど通じません。タイ語
の事前学習必須です。ご健闘を!

基礎タイ語サイト内項目一覧:

基礎タイ語-01 http://kiyoshimatforseesa39.seesaa.net あいさつ
基礎タイ語-02 http://kiyoshimatforseesa40.seesaa.net 別れのあいさつ
基礎タイ語-03 http://kiyoshimatforseesa41.seesaa.net 声をかけるとき
基礎タイ語-04 http://kiyoshimatforseesa42.seesaa.net 感謝の言葉と答え方
基礎タイ語-05 http://kiyoshimatforseesa43.seesaa.net 謝罪の言葉と答え方
基礎タイ語-06 http://kiyoshimatforseesa44.seesaa.net 聞き直すとき
基礎タイ語-07 http://kiyoshimatforseesa45.seesaa.net 相手の言うことがわからないとき
基礎タイ語-08 http://kiyoshimatforseesa46.seesaa.net うまく言えないとき
基礎タイ語-09 http://kiyoshimatforseesa47.seesaa.net 一般的なあいづち
基礎タイ語-10 http://kiyoshimatforseesa48.seesaa.net よくわからないときの返事
基礎タイ語-11 http://kiyoshimatforseesa49.seesaa.net 強めのあいづち
基礎タイ語-12 http://kiyoshimatforseesa50.seesaa.net 自分について述べるとき
基礎タイ語-13 http://kiyoshimatforseesa51.seesaa.net 相手のことを尋ねるとき
基礎タイ語-14 http://kiyoshimatforseesa52.seesaa.net 頼みごとをするとき
基礎タイ語-15 http://kiyoshimatforseesa53.seesaa.net 申し出・依頼を断るとき
基礎タイ語-16 http://kiyoshimatforseesa54.seesaa.net 許可を求めるとき
基礎タイ語-17 http://kiyoshimatforseesa55.seesaa.net 説明してもらうとき
基礎タイ語-18 http://kiyoshimatforseesa56.seesaa.net 確認を求めるとき
基礎タイ語-19 http://kiyoshimatforseesa57.seesaa.net 状況を知りたいとき
基礎タイ語-20 http://kiyoshimatforseesa58.seesaa.net 値段の尋ね方と断り方
基礎タイ語-21 http://kiyoshimatforseesa59.seesaa.net 急いでもらいたいとき
基礎タイ語-22 http://kiyoshimatforseesa60.seesaa.net 待ってもらいたいとき
基礎タイ語-23 http://kiyoshimatforseesa61.seesaa.net 日時・場所・天候を尋ねるとき
基礎タイ語-24 http://kiyoshimatforseesa62.seesaa.net その他

srachai from khonkaen, thailand
posted by srachai at 17:06| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年07月13日

スラチャイの基礎タイ語教室

(1) あいさつ greeting

1 こんにちは // サ(平)ワッ(低)ディー(平) สวัสดี
konnichiwa // sa w,at dii
2 おはよう // サ(平)ワッ(低)ディー(平) สวัสดี
ohayo- // sa w,at dii
3 こんばんは // サ(平)ワッ(低)ディー(平) สวัสดี
konbanwa // sa w,at dii
4 ご機嫌いかがですか? // サバーイ(平)ディー(平)ルィー(昇) สบายดีหรือ
gokigen ikaga desuka? // sabaai dii r<uu(i)
5 調子はどうですか? // サバーイ(平)ディー(平)ルィー(昇) สาบายดีหรือ
cho-shi wa do- desuka? // sabaai dii r<uu(i)
6 元気です // サバーイ(平)ディー(平) สาบายดี
genki desu // sabaai dii
7 あなたは、いかがですか? // クン(平)ラ(高)サバーイ(平)ディー(平)ルィー(昇) คุณล่ะสาบายดีหรือ
anatawa ikaga desuka? // khu(+)n l'a? sabaai dii r<uu(i)
8 私も元気です、ありがとう // チャン(昇)サバーイ(平)ディー(平)コァープ(低)クン(平) ฉันสาบายดี ขอบคุณ
watashimo genki desu, arigato- // ch<an sabaai dii kh,oo(a)p khu(+)n
9 はじめまして // インディー(平)ティー(降)ダイ(降)ルー(高)チャク(低)クン(平) ยินดีที่ได้รู้จักคุณ
hajime mashite // yindii th>ii d>ai r'uu(i)c,ak khu(+)n
10 お目にかかれてうれしいです // インディー(平)ティー(降)ダイ(降)ポップ(高)クン(平) ยินดีที่ได้พบคุณ
ome ni kakarete ureshi- desu // yindii th>ii d>ai ph'o(+)p khu(+)n
11 またお会いできてよかったです // ディーチャイ(平)ティー(降)ダイ(降)ポップ(高)クン(平)イーク(低) ดีใจที่ได้พบคุณอีก
mata oai dekite yokatta desu // dii cai th>ii d>ai ph'o(+)p khu(+)n ?,iik
12 自己紹介させて下さい // コァー(昇)ネァ(高)ナム(平)トゥア(平)エーン(平) ขอแนะนำตัวแอง
jiko shokai sasete kudasai // kh<oo(a) n'e(a)? nam tu(+)a ?ee(a)ng
13 おめでとうございます // コァー(昇)サデァーン(平)クワーム(平)インディー(平) ขอแสดงความยินดี
omedeto- gozaimasu // kh<oo(a) sadee(a)ng khwaam yindii
14 お先にどうぞ // チゥァーン(平)コァーン(低) เชิญก่อน
osaki ni do-zo // chaa(*)n k,oo(a)n
15 乾杯 // チョン(平)ケァーオ(降) ชนแก้ว
kanpai // cho(+)n k>ee(a)o(+)

基礎タイ語サマリー

こんにちは、タイのスラチャイです。
タイに移住してからもう9年目です。
最初の3年間、ここで将来生きるためにタイ語を真剣に勉強しました。
辞書は富田竹次郎先生執筆のタイ日辞典を使用していますが、
この有能な辞書のおかげでやっとここまで来ることができました。
私が最初に学習した基礎タイ語の表現を残しておきます。
初めてタイ旅行をなさるかたは、このサイトで学習すればごく簡単な日常会話は、
多分3ヶ月もすればできるようになると確信します。
最初の段階では、文字を覚えなくても、発音をカタカナやローマ字で
表現した資料で学習すれば、とりあえず話せますし、
もし相手が話しを聞いてわからなければ、親切に教えてくれます。
タイ人、世界の各地を旅行しましたが、タイ人ほど親切でやさしい
人柄をもっている国は世界の中でも珍しいと思います。
それでは、これからスラチャイと基礎タイ語を学習しましょう。

基礎タイ語サイト内サマリー

カタカナ表示をご希望のかたは御連絡ください。
カタカナ表示でも声調を併記するかたちをとれば、かなり通じるタイ語会話の習得が可能だと思います。
ローマ字表記はカタカナ表記より、ほんの僅かだけすぐれていると思います。
タイ語では日本語にはない二重子音が頻繁に使われます。
二重子音をローマ字であらわすのは簡単ですが、カタカナあらわすのはちょっと難しいと思います。
それからタイ語は有気音(滞気音)で発音することが多いのですが、これもローマ字では比較的簡単に表現できますが、カタカナでは苦労しそうな気配です。
タイ旅行の予定が間近にせまった方で、カタカナ表示を望む人がいらっしゃれば、是非御連絡ください。
工夫して、掲載させていただきます。

基礎タイ語サイト内項目一覧:

基礎タイ語-01 http://kiyoshimatforseesa39.seesaa.net あいさつ
基礎タイ語-02 http://kiyoshimatforseesa40.seesaa.net 別れのあいさつ
基礎タイ語-03 http://kiyoshimatforseesa41.seesaa.net 声をかけるとき
基礎タイ語-04 http://kiyoshimatforseesa42.seesaa.net 感謝の言葉と答え方
基礎タイ語-05 http://kiyoshimatforseesa43.seesaa.net 謝罪の言葉と答え方
基礎タイ語-06 http://kiyoshimatforseesa44.seesaa.net 聞き直すとき
基礎タイ語-07 http://kiyoshimatforseesa45.seesaa.net 相手の言うことがわからないとき
基礎タイ語-08 http://kiyoshimatforseesa46.seesaa.net うまく言えないとき
基礎タイ語-09 http://kiyoshimatforseesa47.seesaa.net 一般的なあいづち
基礎タイ語-10 http://kiyoshimatforseesa48.seesaa.net よくわからないときの返事
基礎タイ語-11 http://kiyoshimatforseesa49.seesaa.net 強めのあいづち
基礎タイ語-12 http://kiyoshimatforseesa50.seesaa.net 自分について述べるとき
基礎タイ語-13 http://kiyoshimatforseesa51.seesaa.net 相手のことを尋ねるとき
基礎タイ語-14 http://kiyoshimatforseesa52.seesaa.net 頼みごとをするとき
基礎タイ語-15 http://kiyoshimatforseesa53.seesaa.net 申し出・依頼を断るとき
基礎タイ語-16 http://kiyoshimatforseesa54.seesaa.net 許可を求めるとき
基礎タイ語-17 http://kiyoshimatforseesa55.seesaa.net 説明してもらうとき
基礎タイ語-18 http://kiyoshimatforseesa56.seesaa.net 確認を求めるとき
基礎タイ語-19 http://kiyoshimatforseesa57.seesaa.net 状況を知りたいとき
基礎タイ語-20 http://kiyoshimatforseesa58.seesaa.net 値段の尋ね方と断り方
基礎タイ語-21 http://kiyoshimatforseesa59.seesaa.net 急いでもらいたいとき
基礎タイ語-22 http://kiyoshimatforseesa60.seesaa.net 待ってもらいたいとき
基礎タイ語-23 http://kiyoshimatforseesa61.seesaa.net 日時・場所・天候を尋ねるとき
基礎タイ語-24 http://kiyoshimatforseesa62.seesaa.net その他


srachai from khonkaen, thailand


基礎タイ語サイト外サマリー

タイ文字参照はこちらからどうぞ、

大変に残念なことですが、私達のシーサーブログは shift-jis のみに対応しております。従ってタイ文字をシーサーの画面上で表示できません。
タイ文字の参照ができるサイトを記しておきますので、タイ文字が必要なかたは、このサイトを利用してください。
シーサーでは、ローマ字表記+声調記号 でタイ語を表しました。
それに対する日本語の訳文も、一対一の対応の形で確認できるようになっています。
結局タイ文字を極めないと、タイ語の習得は難しいのですが、ごく初歩の段階ではカタカナ表記、ローマ字表記でタイ語の学習を進めるのもひとつの方法だと思います。
それではさっそく学習を開始しましょう。

声調記号について:

タイ語には5種の声調がありますが、その表記記号は以下のとおりです。
平声 (flat) k
低声 (low) k、
下降声 (falling) k>
高声 (high) k’
上昇声 (rising) k<
note:
k は任意のタイ子音字を示します。

基礎タイ語サイト外項目一覧:

基礎タイ語-01 あいさつ
http://www.geocities.jp/kiyoshimat2000_4/basic_thai/01-greeting.htm
基礎タイ語-02 別れのあいさつ
http://www.geocities.jp/kiyoshimat2000_4/basic_thai/02-goodby.htm
基礎タイ語-03 声をかけるとき
http://www.geocities.jp/kiyoshimat2000_4/basic_thai/03-calling.htm
基礎タイ語-04 感謝の言葉と答え方
http://www.geocities.jp/kiyoshimat2000_4/basic_thai/04-appreciation.htm
基礎タイ語-05 謝罪の言葉と答え方
http://www.geocities.jp/kiyoshimat2000_4/basic_thai/05-appology.htm
基礎タイ語-06 聞き直すとき
http://www.geocities.jp/kiyoshimat2000_4/basic_thai/06-ask.htm
基礎タイ語-07 相手の言うことがわからないとき
http://www.geocities.jp/kiyoshimat2000_4/basic_thai/07-question.htm
基礎タイ語-08 うまく言えないとき
http://www.geocities.jp/kiyoshimat2000_4/basic_thai/08-hesitation.htm
基礎タイ語-09 一般的なあいづち
http://www.geocities.jp/kiyoshimat2000_4/basic_thai/09-reply.htm
基礎タイ語-10 よくわからないときの返事
http://www.geocities.jp/kiyoshimat2000_4/basic_thai/10-not_sure.htm
基礎タイ語-11 強めのあいづち
http://www.geocities.jp/kiyoshimat2000_4/basic_thai/11-agreement.htm
基礎タイ語-12 自分について述べるとき
http://www.geocities.jp/kiyoshimat2000_4/basic_thai/12-myself.htm
基礎タイ語-13 相手のことを尋ねるとき
http://www.geocities.jp/srachai2000_3/basic_thai/13-ask_you.htm
基礎タイ語-14 頼みごとをするとき
http://www.geocities.jp/srachai2000_3/basic_thai/14-request.htm
基礎タイ語-15 申し出・依頼を断るとき
http://www.geocities.jp/srachai2000_3/basic_thai/15-reject.htm
基礎タイ語-16 許可を求めるとき
http://www.geocities.jp/srachai2000_3/basic_thai/16-ask_approval.htm
基礎タイ語-17説明してもらうとき
http://www.geocities.jp/srachai2000_3/basic_thai/17-ask_explanation.htm
基礎タイ語-18 確認を求めるとき
http://www.geocities.jp/srachai2000_3/basic_thai/18-confirm.htm
基礎タイ語-19 状況を知りたいとき
http://www.geocities.jp/srachai2000_3/basic_thai/19-situation.htm
基礎タイ語-20 値段の尋ね方と断り方
http://www.geocities.jp/srachai2000_3/basic_thai/20-price.htm
基礎タイ語-21 急いでもらいたいとき
http://www.geocities.jp/srachai2000_3/basic_thai/21-haste.htm
基礎タイ語-22 待ってもらいたいとき
http://www.geocities.jp/srachai2000_3/basic_thai/22-wait.htm
基礎タイ語-23 日時・場所・天候を尋ねるとき
http://www.geocities.jp/srachai2000_3/basic_thai/23-date.htm
基礎タイ語-24 その他
http://www.geocities.jp/srachai2000_3/basic_thai/24-others.htm


srachai from khonkaen, thailand
posted by srachai at 19:47| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年07月02日

タイ語の助動詞

大変に残念なことですが、私達のシーサーブログは shift-jis のみに対応しております。従ってタイ文字をシーサーの画面上で表示できません。
タイ文字の参照ができるサイトを記しておきますので、タイ文字が必要なかたは、このサイトを利用してください。
シーサーでは、ローマ字表記+声調記号 でタイ語を表しました。
それに対する日本語の訳文も、一対一の対応の形で確認できるようになっています。
結局タイ文字を極めないと、タイ語の習得は難しいのですが、ごく初歩の段階ではカタカナ表記、ローマ字表記でタイ語の学習を進めるのもひとつの方法だと思います。
それではさっそく学習を開始しましょう。
ここでは、タイ語で使われる主な助動詞の用法を例文で示します。

声調記号について:

タイ語には5種の声調がありますが、その表記記号は以下のとおりです。
平声 (flat) k
低声 (low) k、
下降声 (falling) k>
高声 (high) k’
上昇声 (rising) k<
note:
k は任意のタイ子音字を示します。

タイ文字を参照するときのサイト:
http://www.geocities.jp/kiyoshimat2000_4/thai/thai_auxiliary_verb.htm

ご健闘をお祈りしております。

タイ語の助動詞:

d>aai 〜できる(能力)
kh<ao pen khon r>uup l,oo(a) th<ee(a)m yang r'oo(a)ng phleng d>ai phr'o(a)? ?,iik d>uai 彼はハンサムで、更に歌もきれいに歌うことができる。
d>aai 〜できる(能力)
r>uup l,oo(a) 男前、ハンサム
th<ee(a)m おまけする
yang …に、…へ
phr'o(a)? 美しい

pen 〜できる(学んで)
ph<om kh,ap r'ot m>ai pen 私は車を運転することが出来ません。
pen 〜できる(学んで)

w<ai 〜できる(体力的に)
m>u(i)a khu(i)n d,uu(i)m l>ao(+) c,at pai n,oo(a)i wan n'ii pai tham ngaan m>ai w<ai 昨夜ちょっとお酒を飲みすぎた。今日は仕事に行くことが出来ない。
w<ai 〜できる(体力的に)
c,at とても
n,oo(a)i ちょっと

m>ai d>ai 〜できない
wan n'ii m>ai w>aang pai ph'op khun m>ai d>ai 今日は暇がないのであなたに会いに行けない。
m>ai d>ai 〜できない

h>aam 〜してはいけない(強い)
th>ii n>ii h>aam s,uup bur,ii ここは禁煙です。
h>aam 〜してはいけない(強い)

y,aa 〜しないでください
karunaa y,aa th'ing s,ing s,okkapr,ok long bon ph'uu(i)n than<on どうか汚いものを道路に捨てないでください。
y,aa 〜しないでください
karunaa 憐れみ
th'ing 捨てる
s,ing 物
s,okkapr,ok 汚れた、汚い
long 降りる、下がる、下る
bon 上
ph'uu(i)n 床
than<on 道

t>oo(a)ng 〜しなければならない
pen nakrian t>oo(a)ng tham taam rab,iap kh<oo(a)ng roo(+)ng rian 生徒であれば学校の規則にしたがわなければならない。
t>oo(a)ng 〜しなければならない
tham 行う
taam …に従って
rab,iap 規律

m>ai t>oo(a)ng 〜する必要はない
th>aa khun r'uu s,u(i)k m>ai sab<aai m>ai t>oo(a)ng tham ngaan k>oo(a) d>ai もしあなたは身体の調子が悪いのならば、仕事をしなくてもよい。
m>ai t>oo(a)ng 〜する必要はない
r'uu s,u(i)k 感じる

t>oo(a)ng m>ai 〜してはいけない
maa r'a y>aat nai kaan ch'ai h>oo(a)ng sam,ut khuu(i) t>oo(a)ng m>ai tham s<iang r'op kuan ph>uu(+) ?,uu(i)n 図書館を使用することにおける礼儀とは他人の邪魔になるような音をたてないということです。
t>oo(a)ng m>ai 〜してはいけない
maa r'a y>aat 礼儀作法、行儀作法
nai …で、…に
kaan 事
ch'ai 使う,使用する,利用する、用いる
h>oo(a)ng sam,ut 図書館
khuu(i) すなわち…である、…である
s<iang 音
r'op kuan 邪魔する、煩わす
ph>uu(+) 人、者
?,uu(i)n 他の

khuan 〜すべきだ
?aak,aat n<aao y,aang n'ii khuan c,a? r'aks<aa s,ukkh,a ph>aap h>ai dii 気候がこんなに寒いので、身体にはよく注意するべきだ。
khuan 〜すべきだ
?aak,aat 気候
n<aao 寒い
r'aks<aa 守る
s,ukkh,a ph>aap 健康
l>uuk th>ii dii m>ai khuan tham h>ai ph>oo(a) m>ee(a) ph,it w<ang 良い子供ならば良心を失望させるべきでない。
m>ai khuan 〜すべきではない
ph,it w<ang 失望する

m'ak c,a? よく〜する、しがちだ
khun p,uu(+) k,ee(a) l'ee(a)o m'ak c,a? luu(i)m kh<oo(a)ng w'ai th>ii n>an th>ii n>ii y,uu sam<aa(*) おじいさんは年をとって、よく物をあっちこっちに忘れる。
m'ak c,a? よく〜する、しがちだ
sam<aa(*) いつも、しょっちゅう

khaa(*)i 〜したことがある
kh<ao khaa(*)i y,uu mu(i)ang thai maa sii pii n>aa c,a? ph>uu(+)t thai d>ai k,ee(i)ng kw,aa n'ii 彼は4年タイにいたことがあるので、もっとじょうずにタイ語を話せてもよさそうなものだ。
khaa(*)i 〜したことがある
n>aa 〜すべきである

th,uuk …に〜される(文語)
s<aamii d,ich'an th,uuk y'u(i)t bai kh,ap kh,ii pr'o(a)? kh,ap r'ot ree(i)o kaa(*)n pai 私の夫はスピード違反で免許証を取り上げられた。
th,uuk …に〜される(文語)
s<aamii 夫
y'u(i)t 没収する
bai kh,ap kh,ii 運転免許証
ree(i)o 早い、速い
kaa(*)n 過度の、度をこす

doo(+)n …に〜される(口語)
soo(+)faa th>ii b>aan ch<an doo(+)n mee(a)o kh,uan pen roo(a)i tem pai m,ot 私の家のソファーは猫にひっかかれて傷だらけになっている。
doo(+)n …に〜される(口語)
soo(+)faa 長椅子
kh,uan 引っかく
roo(a)i 傷跡
tem 満員
pai 〜過ぎる
m,ot すっかり、全部

h>ai …に〜させる
ph<om y,aak h>ai khun maa r>uam ngaan n'ii 私はあなたにこのパーティーに参加してもらいたい。
h>ai …に〜させる
y,aak 〜したい
r>uam 共にする
ngaan パーティー

?,aat (c,a?) 〜かもしれない
khun s<omchaai ?,aat c,a? d>ai tamn,ee(a)ng roo(a)ng ph>uu c,at kaan k>oo(a) d>ai ソムチャーイさんは副社長の地位につくかもしれない。
?,aat (c,a?) 〜かもしれない
tam n,ee(a)ng 地位、職位
roo(a)ng 副〜
ph>uu c,at kaan 支配人

khong (c,a?) きっと〜だろう
pii n'ii h,im'a? khong c,a? t,ok n>ee(a) n>ee(a) 今年は雪はきっと降らないだろう。
khong (c,a?) きっと〜だろう
n>ee(a) 確かに、きっと、間違いなく

karunaa どうか〜してください
karunaa ph>uut ?,iik khr'ang どうかもう一度言ってください。
karunaa どうか〜してください

y,aak 〜したい
y,aak pai th>iao aamee(i)rikaa s,ak khr'ang 一度はアメリカへ遊びに行ってみたい。
y,aak 〜したい
s,ak 約、およそ、〜ぐらい
khr'ang 回、度

m>ai yoo(a)m 〜しようとしない
kh<ao ?aay'u? s<aam s,ip l'ee(a)o yang m>ai yoo(a)m t,ee(a)ng ngaan 彼女はもう30なのにまだ結婚しようとしない。
m>ai yoo(a)m 〜しようとしない
t,ee(a)ng ngaan 結婚する

posted by srachai at 14:17| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

タイ語の助動詞

大変に残念なことですが、私達のシーサーブログは shift-jis のみに対応しております。従ってタイ文字をシーサーの画面上で表示できません。
タイ文字の参照ができるサイトを記しておきますので、タイ文字が必要なかたは、このサイトを利用してください。
シーサーでは、ローマ字表記+声調記号 でタイ語を表しました。
それに対する日本語の訳文も、一対一の対応の形で確認できるようになっています。
結局タイ文字を極めないと、タイ語の習得は難しいのですが、ごく初歩の段階ではカタカナ表記、ローマ字表記でタイ語の学習を進めるのもひとつの方法だと思います。
それではさっそく学習を開始しましょう。
ここでは、タイ語で使われる主な助動詞の用法を例文で示します。

声調記号について:

タイ語には5種の声調がありますが、その表記記号は以下のとおりです。
平声 (flat) k
低声 (low) k、
下降声 (falling) k>
高声 (high) k’
上昇声 (rising) k<
note:
k は任意のタイ子音字を示します。

タイ文字を参照するときのサイト:
http://www.geocities.jp/kiyoshimat2000_4/thai/thai_auxiliary_verb.htm

ご健闘をお祈りしております。

タイ語の助動詞:

d>aai 〜できる(能力)
kh<ao pen khon r>uup l,oo(a) th<ee(a)m yang r'oo(a)ng phleng d>ai phr'o(a)? ?,iik d>uai 彼はハンサムで、更に歌もきれいに歌うことができる。
d>aai 〜できる(能力)
r>uup l,oo(a) 男前、ハンサム
th<ee(a)m おまけする
yang …に、…へ
phr'o(a)? 美しい

pen 〜できる(学んで)
ph<om kh,ap r'ot m>ai pen 私は車を運転することが出来ません。
pen 〜できる(学んで)

w<ai 〜できる(体力的に)
m>u(i)a khu(i)n d,uu(i)m l>ao(+) c,at pai n,oo(a)i wan n'ii pai tham ngaan m>ai w<ai 昨夜ちょっとお酒を飲みすぎた。今日は仕事に行くことが出来ない。
w<ai 〜できる(体力的に)
c,at とても
n,oo(a)i ちょっと

m>ai d>ai 〜できない
wan n'ii m>ai w>aang pai ph'op khun m>ai d>ai 今日は暇がないのであなたに会いに行けない。
m>ai d>ai 〜できない

h>aam 〜してはいけない(強い)
th>ii n>ii h>aam s,uup bur,ii ここは禁煙です。
h>aam 〜してはいけない(強い)

y,aa 〜しないでください
karunaa y,aa th'ing s,ing s,okkapr,ok long bon ph'uu(i)n than<on どうか汚いものを道路に捨てないでください。
y,aa 〜しないでください
karunaa 憐れみ
th'ing 捨てる
s,ing 物
s,okkapr,ok 汚れた、汚い
long 降りる、下がる、下る
bon 上
ph'uu(i)n 床
than<on 道

t>oo(a)ng 〜しなければならない
pen nakrian t>oo(a)ng tham taam rab,iap kh<oo(a)ng roo(+)ng rian 生徒であれば学校の規則にしたがわなければならない。
t>oo(a)ng 〜しなければならない
tham 行う
taam …に従って
rab,iap 規律

m>ai t>oo(a)ng 〜する必要はない
th>aa khun r'uu s,u(i)k m>ai sab<aai m>ai t>oo(a)ng tham ngaan k>oo(a) d>ai もしあなたは身体の調子が悪いのならば、仕事をしなくてもよい。
m>ai t>oo(a)ng 〜する必要はない
r'uu s,u(i)k 感じる

t>oo(a)ng m>ai 〜してはいけない
maa r'a y>aat nai kaan ch'ai h>oo(a)ng sam,ut khuu(i) t>oo(a)ng m>ai tham s<iang r'op kuan ph>uu(+) ?,uu(i)n 図書館を使用することにおける礼儀とは他人の邪魔になるような音をたてないということです。
t>oo(a)ng m>ai 〜してはいけない
maa r'a y>aat 礼儀作法、行儀作法
nai …で、…に
kaan 事
ch'ai 使う,使用する,利用する、用いる
h>oo(a)ng sam,ut 図書館
khuu(i) すなわち…である、…である
s<iang 音
r'op kuan 邪魔する、煩わす
ph>uu(+) 人、者
?,uu(i)n 他の

khuan 〜すべきだ
?aak,aat n<aao y,aang n'ii khuan c,a? r'aks<aa s,ukkh,a ph>aap h>ai dii 気候がこんなに寒いので、身体にはよく注意するべきだ。
khuan 〜すべきだ
?aak,aat 気候
n<aao 寒い
r'aks<aa 守る
s,ukkh,a ph>aap 健康
l>uuk th>ii dii m>ai khuan tham h>ai ph>oo(a) m>ee(a) ph,it w<ang 良い子供ならば良心を失望させるべきでない。
m>ai khuan 〜すべきではない
ph,it w<ang 失望する

m'ak c,a? よく〜する、しがちだ
khun p,uu(+) k,ee(a) l'ee(a)o m'ak c,a? luu(i)m kh<oo(a)ng w'ai th>ii n>an th>ii n>ii y,uu sam<aa(*) おじいさんは年をとって、よく物をあっちこっちに忘れる。
m'ak c,a? よく〜する、しがちだ
sam<aa(*) いつも、しょっちゅう

khaa(*)i 〜したことがある
kh<ao khaa(*)i y,uu mu(i)ang thai maa sii pii n>aa c,a? ph>uu(+)t thai d>ai k,ee(i)ng kw,aa n'ii 彼は4年タイにいたことがあるので、もっとじょうずにタイ語を話せてもよさそうなものだ。
khaa(*)i 〜したことがある
n>aa 〜すべきである

th,uuk …に〜される(文語)
s<aamii d,ich'an th,uuk y'u(i)t bai kh,ap kh,ii pr'o(a)? kh,ap r'ot ree(i)o kaa(*)n pai 私の夫はスピード違反で免許証を取り上げられた。
th,uuk …に〜される(文語)
s<aamii 夫
y'u(i)t 没収する
bai kh,ap kh,ii 運転免許証
ree(i)o 早い、速い
kaa(*)n 過度の、度をこす

doo(+)n …に〜される(口語)
soo(+)faa th>ii b>aan ch<an doo(+)n mee(a)o kh,uan pen roo(a)i tem pai m,ot 私の家のソファーは猫にひっかかれて傷だらけになっている。
doo(+)n …に〜される(口語)
soo(+)faa 長椅子
kh,uan 引っかく
roo(a)i 傷跡
tem 満員
pai 〜過ぎる
m,ot すっかり、全部

h>ai …に〜させる
ph<om y,aak h>ai khun maa r>uam ngaan n'ii 私はあなたにこのパーティーに参加してもらいたい。
h>ai …に〜させる
y,aak 〜したい
r>uam 共にする
ngaan パーティー

?,aat (c,a?) 〜かもしれない
khun s<omchaai ?,aat c,a? d>ai tamn,ee(a)ng roo(a)ng ph>uu c,at kaan k>oo(a) d>ai ソムチャーイさんは副社長の地位につくかもしれない。
?,aat (c,a?) 〜かもしれない
tam n,ee(a)ng 地位、職位
roo(a)ng 副〜
ph>uu c,at kaan 支配人

khong (c,a?) きっと〜だろう
pii n'ii h,im'a? khong c,a? t,ok n>ee(a) n>ee(a) 今年は雪はきっと降らないだろう。
khong (c,a?) きっと〜だろう
n>ee(a) 確かに、きっと、間違いなく

karunaa どうか〜してください
karunaa ph>uut ?,iik khr'ang どうかもう一度言ってください。
karunaa どうか〜してください

y,aak 〜したい
y,aak pai th>iao aamee(i)rikaa s,ak khr'ang 一度はアメリカへ遊びに行ってみたい。
y,aak 〜したい
s,ak 約、およそ、〜ぐらい
khr'ang 回、度

m>ai yoo(a)m 〜しようとしない
kh<ao ?aay'u? s<aam s,ip l'ee(a)o yang m>ai yoo(a)m t,ee(a)ng ngaan 彼女はもう30なのにまだ結婚しようとしない。
m>ai yoo(a)m 〜しようとしない
t,ee(a)ng ngaan 結婚する

posted by srachai at 12:56| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年07月01日

スラチャイタイ国歌に涙する2

9:31 2008/07/01

スラチャイタイ国歌に涙する2 (タイ国コーンケーンの自宅にて)

今朝いつものように車で娘を幼稚園に送り届けたついでに、子供達の朝礼に参加
することにした。
ここは小規模経営の幼稚園ではあるが、広い敷地、子供たちにとって遊びやすい
環境、やさしくかつ熱心な先生方、これらを総合してあえてこの小さな幼稚園に
決めた。娘は3年保育の2年生、タイでは5月に始業式が行われる。約100名
の子供達がここに集っている。 10人の先生方が子供たちの面倒をみている。
先生一人で十人の子供達の世話をするということだ。娘の教室には先生が2人配
置されている。1人だと、子供達がトラブル(おしっこやうんち、けんか、など
など)を起こしたときに、他の子供たちへ目が届かなくなるので、この幼稚園で
は特別に2人の教師を割り当てているようだ。普通の幼稚園だと、一教室に一人
の先生というパターンだ。
さあ、朝礼でタイ国歌にあわせて国旗掲揚式が行われる。
子供達はしっかりとしたタイ語で国歌斉唱している。
大声で叫ぶように歌う、これがこの幼稚園での流儀だ。
私の娘カイちゃんは今月12日に5歳の誕生日。 体は小さくて、娘より小さな
子はほとんどいない。
娘は一生懸命、覚えたタイ国歌を歌っている。
ほんとうに大きくなった。
タイ国歌を聴いているうちに、おとうさんおもわず胸を熱くした。
カイちゃん、ほんとうに大きくなったね。

srachai from khonkaen, thailand
posted by srachai at 11:52| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

×

この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。